กลุ่มบริษัทไดซิน ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท ไดซิน จำกัด   และบริษัท นิชชินเบรค
(ประเทศไทย) จำกัด

    บริษัท ไดซิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2522 โดยคุณมาโนช ลี้โกมลชัย ร่วมกับ
คุณมิยาชิตะ  ประธานบริษัท นิชชิน โคเกียว จำกัด ประเทศญี่ปุ่น  เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งแต่เดิมมีชื่อ
ว่า บริษัท ไดซิน โคเกียว จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตชิ้นส่วนเบรค สำหรับ
รถจักรยานยนต์ เริ่มแรกมีพนักงาน 5 คน ซึ่งต่อมา พ.ศ.2526 ได้ย้ายโรงงานมาที่ นิคมอุต-
สาหกรรมนวนคร ที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อลูมิเนียมขึ้นรูป
ประเภทงานฉีด(Diecasting)ที่มากขึ้นหลังจากนั้นได้ก่อตั้ง
     พ.ศ. 2528 ก่อตั้งบริษัท เอ็ม เอ็น อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อผลิตผ้าเบรค
     พ.ศ. 2529 ก่อตั้ง บริษัท กว้างกิจ อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั้มขึ้นรูป
     พ.ศ. 2531 ก่อตั้ง บริษัท  ไดเทค จำกัด  ผลิตชิ้นส่วนสร้าง-บำรุงรักษาแม่พิมพ์   และ
                        ผลิต Jig Fixture
     พ.ศ. 2533 ก่อตั้ง  บริษัท  แอลแคสท์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  อลูมิเนียมขึ้นรูป
                         ประเภทงานหล่อ(Gravity) และ ก่อตั้ง บริษัท นิชชินเบรค ซิสเต็ม จำกัด
                          เพื่อ ผลิตชิ้นส่วนเบรครถจักรยานยนต์ ด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปประเภท  งาน
                         หล่อ(Gravity)
     พ.ศ. 2537 ขยายสาขาไปที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา(Korat)
    จากการดำเนินธุรกิจ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างกระ-
ชับ จึงได้ควบรวมบริษัททั้งหมดให้คงเหลือ 2 บริษัท เมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2543  คือ
บริษัท ไดซิน จำกัด และบริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด

ผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 TH    EN