ด้วยความตั้งใจสูงสุดของพวกเราชาว ไดซิน ในการสร้างเสริม และพัฒนาสภาพแวด
ล้อมทั้งในการทำงาน  และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  ทางองค์กรจึงได้ดำเนินการ ด้าน
สวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากกฎหมายไว้ เช่น การรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน(Nursery) ซึ่ง
เป็นบุตรของพนักงานในระหว่างการทำงาน โครงการสีข้าวและผักปลอดสารพิษที่นำมาใช้
ปรุงอาหารให้กับพนักงาน และรวมไปถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย  เช่น โครงการบำบัดน้ำเสียชุมชน  หนองบัวศาลา โครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืน รร.บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) ที่โคราชผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
Copyright@2009 Daisin Co., Ltd. All right reserved.

 TH    EN